Posted on

Waarom iedereen recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen

dinsdag 30 maart 2021 09:55
 

Publieke welvaart wordt opgebouwd overheen generaties. En elk van ons weet, of zou de nederigheid moeten hebben om te weten, dat individueel inkomen en vermogen, in veel grotere mate afhankelijk is van de inspanningen van voorgaande generaties; veel meer dan van eender wat we zelf doen. Als je private overerving toelaat, zou je ook publieke overerving moeten toelaten – en zou iedereen recht moeten hebben op een ‘sociaal dividend’, een onvoorwaardelijk (basis)inkomen dat voorkomt uit onze collectieve rijkdom (dixit econoom Guy Standing).

Dat wist ook revolutionair Thomas Paine die in 1797 in zijn werk ‘Agrarian Justice’ een vurig pleidooi hield voor (de introductie van) een universeel basisinkomen (sommigen lezen het ook als ‘basiskapitaal’) met de geniale tagline “It is not charity but a right, not bounty but justice, that I am pleading for.” Ook liberaal denker en econoom Henry George (vooral bekend om zijn kritiek op particuliere grondeigendom) vertrekt van de veronderstelling dat de aarde gemeengoed is, en iedereen zodoende recht heeft om te delen in de rijkdom die wordt voortgebracht via een zogenaamd ‘sociaal dividend’. Eigenlijk zouden écht liberale denkers steeds kritisch moeten zijn voor (private) eigendomsrechten, die tenslotte een menselijk verzinsel zijn. ‘Particulier eigendom’ is een fictie of zoals Verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau het in de 18de eeuw scherp omschreef: “De eerste man die een stuk land omheinde en zei ‘dit is van mij’, en mensen vond die naïef genoeg waren om hem te geloven, deze man was de stichter van de burgermaatschappij. […] Alle vruchten der aarde zijn van iedereen en de aarde van niemand.”  

Een universeel basisinkomen zou geen aalmoes zijn, geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid. We hebben er allen recht op, en we zullen het stilaan moeten beginnen eisen bij onze machthebbers.

Een veel naar voor gebrachte kritiek betreft de universaliteit van een basisinkomen, ie. dat iedere burger er recht op zou hebben – ongeacht inkomen of vermogen. Dus zowel rijk als arm ontvangt het ‘sociaal dividend’. Hier wordt steeds tegen ingebracht dat dit onrechtvaardig zou zijn omwille van het feit dat de steun niet ‘gericht’ is naar degenen die deze hulp het meest nodig hebben (mensen in relatieve armoede). Maar een basisinkomen is geen hulp, het is een (basis)recht – en de kracht zit hem net in de universaliteit ervan. Universele rechten kunnen namelijk moeilijk aangetast worden. 

Neem het recht op kinderbijslag – eigenaardig dat de tegenstanders van een basisinkomen dit niet aanvechten; sommige gezinnen hebben deze bijslag immers niet nodig. We aanvaarden echter dat iedereen deze bijdrage krijgt, en dit vergroot net de solidariteit met betrekking tot dergelijke ‘uitkeringen’. Het feit dat mijn buur kinderbijslag krijgt, wekt geen afgunst op. Kinderbijslag ontvangen is niet stigmatiserend, want het is een recht (uiteraard op voorwaarde dat je nakomelingen hebt). 

Werkloosheidsuitkeringen zijn dat wel, want onderworpen aan allerhande voorwaarden (middelentoets, gedragstoetsen, onvrijwillige oorzaken) – waardoor je bovendien een duur bureaucratisch (en vaak paternalistisch) overheidsapparaat nodig hebt om deze ‘sociale zekerheid’ in stand te houden. Zo ontstaat een middenklasse die zich (misschien soms terecht) afvraagt: “Wat heb ik hier nog aan?”, en ondergraaft men het draagvlak voor solidariteit.

Kortom: een universele uitkering, die vervolgens wordt wegbelast bij degenen die het niet nodig hebben, is vaak veel meer aanvaardbaar dan gerichte bijstand. De eerste biedt zekerheid, terwijl er voor gerichte steun nood is aan onderwerping t.o.v. vaak onvolkomen procedures en een bureaucraat met machtsfunctie die gaat bepalen waarop men al dan niet recht heeft (en dus onzekerheid teweegbrengt). Lees: ik pleit hier voor een overheid die groot is in termen van herverdeling (belastingdiensten), maar klein is in termen van betutteling (diensten voor arbeidsbemiddeling, etc.)

Naast de verwerving van juridische en politieke basisrechten (bv. algemeen enkelvoudig stemrecht) in vorige eeuwen, lijkt de (verdere) opbouw van economische basisrechten in deze eeuw onvermijdelijk voor de verdere emancipatie van de mens. Een onvoorwaardelijk basisinkomen – om ten minste te voorzien in de basisbehoeften voor levensonderhoud – zou de hoeksteen moeten vormen van een (nieuw) systeem van inkomensverdeling; één dat geschikt is voor de 21ste eeuw.

Benoît Dutordoir

Posted on

Interdiction de la reconnaissance facial dans l’espace public

“Une bonne raison d’envoyer des Pirates à l’Assemblée ? Il faut pouvoir stopper la reconnaissance biométrique faciale, avec un travail de fond qui s’appuie sur la recherche et la documentation existante. Au @PartiPirate on y est opposé.”

Posted on

Geheime diensten

Geheime diensten hebben de opdracht om onze vrije en open samenleving te verdedigen. Daarvoor mogen zij vergaande bevoegdheden inzetten. Die moeten effectief zijn, maar ook gebruikt worden binnen de kaders die de democratische rechtsstaat daarvoor stelt. De inzet van die bevoegdheden vindt in het geheim plaats en de gevolgen van die inzet kunnen erg ingrijpend zijn. Voor de veiligheid van onze digitale infrastructuur, of door de grote schaal waarmee de geheime diensten er gegevens mee verzamelen. Daarom is goed toezicht op het werk van de geheime diensten essentieel. Bits of Freedom waakt over onze internetvrijheid en privacy online. Wij houden zowel het werk van de diensten als dat van hun toezichthouders in de gaten.

Wat speelt er?

De geheime diensten willen en kunnen steeds meer en ongerichter gegevens verzamelen, verwerken en delen.

Met zogenaamde bulkbevoegdheden, zoals het sleepnet, verzamelen zij enorme bergen gegevens van miljoenen burgers per keer. Daarmee komen burgers en hun communicatie steeds vaker, gemakkelijker en dus completer in het vizier van de geheime diensten.

Anderzijds staat het toezicht op de geheime diensten onder druk. Door een gebrek aan bindende bevoegdheden is het niet mogelijk voor de toezichthouder (CTIVD) om daadwerkelijk in te grijpen als het erop aankomt. Bijvoorbeeld wanneer de geheime diensten tegen de wet in onze gegevens bewaren en gebruiken. De positie van de toetsingscommissie (Tib) die de verzoeken om ingrijpende bevoegdheden in te zetten vooraf toetst en wél bindende bevoegdheden heeft, dreigt te worden uitgehold

(Lees verder op de site Bits of Freedom)

Posted on

Joint Statement by European Pirates and Pirate Parties International on Putin’s Aggression Against Ukraine

The Pirates of Europe and the world strongly condemn the actions taken by Vladimir Putin. It’s with deep sorrow that we watch the events in Ukraine unfold, and our thoughts are with the people of Ukraine, those suffering the consequences of this conflict, and those opposing the war inside of Russia. We hope for a swift and peaceful resolution to this conflict, and for the immediate end of all hostilities in the region.

It is inherent for the Pirate movement to oppose war. Violence, and the motives behind them, are contrary to the ideals of freedom, democracy, cooperation, and the respect for human rights, which should be the foundations of any society. Thus, all peaceful and diplomatic measures to prevent a conflict need to be expended. We fear, however, that we have reached the end of such measures. Despite urgent calls from all around the world to de-escalate the situation, last night, the Putin administration decided to invade a sovereign democratic country, and break international law.

The invasion, falsely portrayed as a peacekeeping operation, is a serious threat to human rights and the stability in the region, and to the life and dignity of civilians caught in the crossfire. As of now, there are no indications that the Putin administration will stop until they’ve reached their objective of completely subjugating Ukraine, and violating its territorial integrity. As a consequence of this, Ukraine has called upon the international community for aid, and that is a call which we must heed.

We call upon the European Union and the international community to adopt the following measures and positions in regard to this conflict:

  • Affirm the right of nations to determine their own policies of national security and defence. Additionally, recognise the inalienable right of nations to their territorial integrity, in accordance with the United Nations Charter;
  • Enact further sanctions to cripple the Russian elite, and block their access to the European markets;
  • Supply Ukraine with the requisite supplies to aid in their defence and in the prevention of a humanitarian catastrophe;
  • Ensure that all parties are abiding by the principles set forth in the Geneva Conventions;
  • Aid humanitarian groups in their work with civilians, refugees, children, prisoners of war, and the wounded. Additionally, we implore all EU member states to consider aiding in the hosting of refugees;
  • Decrease the EU’s energy dependence on Russian resources, and urgently replace those energy sources with low-emission alternatives;
  • For all relevant nuclear-armed states to move forward with concrete and verifiable steps to prevent the use of nuclear weapons in this conflict.

We express our full support for the Pirate Party of Russia and its position regarding the conflict.

24.02.2022 22:13 CET

Posted on

Privacy Experts Warn Data From Period-Tracking Apps May Soon Be Used Against You

It’s estimated that millions of people in the U.S. use period-tracking apps to plan ahead, track when they are ovulating, and monitor other health effects. The apps can help signal when a period is late.